Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin finansal tablo ve ilgili diğer bilgilerinin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Bağımsız denetimin temel amacı finansal tabloların uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu hakkında görüş bildirmektir.

Yeni TTK Md. 397 ile birlikte halka açık olsun veya olmasın bütün işletmelere (anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) bağımsız denetimde geçme zorunluluğu getirilmektedir.

“Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.”

Md. 397.

Stok sayımı

Yeni TTK Md. 398 çerçevesinde işletmelerin stok bilgileri de denetim kapsamına alınmaktadır. Stok grubu bilançoda oransal olarak önemli bir yer tutan bu açıdan da doğruluğu-gerçekliği hakkında hem devletin hem de fon sağlayan kesimlerin bağımsız denetim görüşüne ihtiyaç duyduğu önemli bir bilanço kalemidir. Stok hesap grubuna duyulan ilginin bir diğer temel gerekçesi de stokların suiistimale ve hileli işlemlere maruz kalan en önemli bilanço kalemi olmasıdır.

İç Denetim

İç denetim işletmelerin genel olarak denetlenebilir yapıda olup olmadığına dair bağımsız denetçiye sistematik olarak bilgi veren önemli bir işletme sürecidir. İç kontrol ve risk yönetimini kapsayan bir iç denetim sistemi bağımsız denetçinin denetim faaliyetlerinin odağında yer almaktadır.

Yeni TTK Md. 398’den hareketle bağımsız denetçi; denetim faaliyetine iç denetim ve iç kontrol sistemlerini inceleyerek başlamaktadır. İşletmelerin bağımsız denetim sürecinde olumsuz bağımsız denetçi görüşleri ile karşılaşmamaları için hem kurumsallaşmanın ilk adımı olarak hem de bağımsız denetime hazırlık mahiyetinde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini yeterli seviyeye ulaştırmaları gerekmektedir.

 “Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, verilen raporların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir.”

Md. 398.

Bağımsız denetim uygulamasına 2013 yılında başlanacaktır ve işletmelerin Mart 2013’e kadar bağımsız denetçilerini seçmeleri gerekmektedir.

Yeni TTK ile birlikte bağımsız denetim, işlem denetimi ve özel denetim uygulaması hem Anonim Ortaklıklar hem de Limited Ortaklıklar için zorunlu hale gelmektedir.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.