Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Makaleler
Yıllık Faaliyet Raporlarının Denetim Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi ve İMKB Çalışması
 
Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması ve Türkiye Değerlendirmesi
 
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Çalıştayı Vaka Çalışması
 
Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
 
Gider Pusulası Nedir, Nasıl Düzenlenir,Vergilendirilmesi ve Örnekler
 
Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Ve İstisnanın Kar Payı Olarak Dağıtımında Vergileme
 
Yevmiye Defteri Muhafazası ve Zamanında Kayıt
 
  Makaleler  »  Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar

YASAL DEFTERLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

I. GİRİŞ

 

Ticari işletmeler, iktisadi ve mali durumlarını, borç ve alacak ilişkilerini takip etmek,  her bir faaliyet dönemi sonuçlarını belgelendirmek için yasaların öngördüğü, işletme yapılarına uygun defterleri tutmak zorundadır. Yasal defterler, bir yandan vergi mükelleflerinin gelir ve giderlerini vergi yasalarında belirtilen şekilde kayıt edilerek ödenmeleri gereken vergilerin denetimine olanak sağlarken, diğer yandan işletmeler hakkında karar verecek olanlara bilgi  sağlaması, işletme ile ilgili veri oluşturması açısından önem arz etmektedir. Yasal defterler hakkında,  Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda, ortak hükümler olmakla birlikte, bir kısım defterler ve defterlerin tasdik çeşidi farklı şekillerde düzenlenmiştir. Yasal defterlerin hukuki bir değer taşıması için kullanılmaya başlamadan önce tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu çalışmamızda, VUK ve TTK açısından tutulması ve tasdik ettirilmesi gereken yasal defterlerin neler olduğu, tasdik çeşitleri, tasdik zamanı, tutulması gereken yasal defterlerle ilgili önemli bulduğumuz hususların açıklanması amaçlanmıştır.     

 

II.  YASAL DEFLERLE İLGİLİ SORULAR VE YANITLARI

 

Yasal Defter Tutulmasının Amacı Nedir?

 

a-) VUK’ una göre yasal defter tutulmasının amacı,  vergi mükelleflerinin vergi uygulaması açısından aşağıda belirtilen işlemlerini tespit etmek, kontrol etmek ve incelemektir.

 • Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,
 • Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek,
 • Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek,
 • Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek,
 • Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dâhil) kontrol etmek ve incelemek,

 

 

b-) TTK’ una göre, işletmesinin iktisadi ve mali durumunu öğrenmek, başka işletmelerle olan borç ve alacak ilişkilerini tespit etmek, işletmenin bir yılı içinde elde ettiği faaliyet sonuçlarını tespit etmek amacını gütmektedir.

 

Kimler Yasal Defter Tutmak Zorundadır?

 

a-) VUK’ una göre aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunda belirtilen esaslara göre defter tutmaya mecburdurlar:

 • Ticaret ve Sanat erbabı,
 • Ticaret şirketleri,
 • İktisadi kamu müesseseleri,
 • Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 • Serbest Meslek Erbabı,
 • Çiftçiler,

 

b-) TKK’ una göre de defter tutmak mecburiyetinde olanlar,

 • Tacir hükmi şahıs,
 • Tacir hakiki şahıs, olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

 

 

Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olan Yasal Defterler Nelerdir?

 

a-) VUK’ una göre, aşağıda yazılı defterlerin göre tasdik ettirilmesi zorunludur.

 • Yevmiye ve envanter defterleri,
 • İşletme defteri,
 • Çiftçi işletme defteri,
 • İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri, (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 
 • Nakliyat Vergisi defteri,
 • Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,

 

 

Yukarıda yazılı defterlerin yerine tutulmasına ve kullanılmasına izin verilen defterlerin de tasdik ettirilmesi zorunludur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan mükellefler ile zorunlu olmamakla birlikte ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin Damga Vergisi Defteri de tasdik ettirmesi zorunludur. 

Muhasebe işlemlerini, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tasdik ettirme mecburiyeti bulunmamaktadır.

b-) TTK’ una göre gerçek ve tüzel kişi tacirlerin tasdik ettirmeleri zorunlu olan yasal defter, aşağıda belirtilmiştir.

 • Yevmiye defteri,
 • Defter-i kebir,
 • Envanter defteri,
 • Karar defteri, şeklinde belirlenmiştir.

 

Gerçek kişi tacirlerin karar defteri tasdik ettirmelerine gerek yoktur. Hükmi şahıs tacirlerin tutmaya mecbur oldukları defterlerden başka, idare meclisi aşağıdaki defterleri de tutmakla mükelleftir,

 • Pay Sahipleri Defteri (Ortaklar Pay Defteri)
 • Umumi heyet zabıtlarının yazılmasına mahsus (Toplantı ve müzakere defteri)
 • İdare meclisinin toplantı ve müzakerelerinin yazılmasına mahsus (idare meclisi kararlar defteri.

 

 

Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olmayan Defterler Nelerdir?

 

VUK ‘unda tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterler tek tek sayılmıştır. VUK’ da sayılan Defterler dışındaki defterlerin tasdiki zorunluluğu söz konusu değildir. Tasdik ettirilmesi zorunlu olmamakla birlikte VUK’ da yer alan defterlerin tutulması gerekir. VUK’ da yer almayan defterlerin tutulması ve tasdik ettirilmesi de ihtiyaridir.   

 

 

 

 

Defterlerin Tasdiki Ne Zaman Yapılmalıdır? 

 

a-) VUK’ una göre defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, kullanacakları defterleri, aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
 • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 • Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

 

b-) TTK’ una göre tacir sıfatına sahip gerçek ve tüzel kişiler, bilanço ya da işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerin hem açılış hem de kapanış tasdiki zorunludur. Yevmiye defteri, yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar,  envanter defterinin de en geç Mart ayı sonuna kadar tamamlanarak notere kapanış tasdiki yaptırılması zorunludur.

 

Vergi Usul Kanununda, yasal defterlerin kapanış tasdikinin yaptırılması gerektiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. VUK açısından kapanış tasdikinin yaptırılmaması re’sen takdir nedeni sayılmaz. Ancak,  Ticaret Kanunu açısından kapanış tasdiki yapılmamış olması, itilaf halinde yasal defterin sahibi lehine delil olma gücünü kuvvetli değildir.  

 

Yasal Defter Tasdik Makamı Neresidir?

 

VUK’ una göre, tutulması zorunlu olan defterlerin tasdik ettirilmesi de zorunludur.  Tasdike tabi bulunan yasal defterler;  mükellefini işyerinin bulunduğu yerdeki notere,  işyeri olmayan mükellefler ikametgâhının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara tasdik ettirilir. Mükellefin işyeri veya ikametgâhının bulunduğu yerde birden fazla noter varsa, defterler bunlardan herhangi birine tasdik ettirilebilir.  Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

 

Defter Tasdik Şerhi Nedir? Hangi Bilgileri İçeriri?

 

Tasdik şerhleri, noterlerin veya ticaret sicili memurlarınca anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında yapılan defter tasdiklerinde, tasdik edilen defterlerin ilk sayfasına yazılan açıklayıcı bilgilere denir. Defter tasdik şerhi (ayrıntısı), aşağıdaki bilgilerden oluşur.

 • Defter sahibinin;

 

a) Gerçek kişilerde başta soyadı ve adı, varsa unvanı,

 

b) Tüzel kişilerde unvanı,

 • İş adresi,
 • İş veya meslekin nev'i,
 • Defterin nev'i,
 • Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
 • Defterin kullanılacağı hesap dönemi,
 • Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi,
 • Tasdik tarihi,
 • Tasdik numarası,
 • Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası.

 

 

 Defterlerin Tasdik Şekli Nasıl Olmalıdır?

 

VUK’ una göre, kanuni defterler, tasdik makamı tarafından aşağıda belirtilen şekilde tas­dik edilir.

 • Ciltli defterlerin, tasdik edilmesi sırasında sayfalarının sıra numarası­nın teselsül edip etmediğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamı­nın resmi mühürü ile mühürlenir.
 • Müteharrik yapraklı yevmiye defteri veya tutulması zorunlu bulunan defterleri müteharrik yapraklı olarak kullanmak isteyen mükellefler, bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı notere tasdik ettirirler.
 • Müteharrik (hareketli)  yaprakların tasdik edilmesi sırasında; sayfaların sıra numara­sının teselsül (zincirleme) edip etmediğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamı­nın resmi mühürü ile mühürlenir. Ayrıca her sayfaya, tasdik işlemi yapılırken verilen tasdik numarasının da yazılması gerekir. Yani müteharrik yapraklı def­ter sayfalarının, noterlerce tasdik işlemleri yapılırken verilen tasdik numarası, tasdik makamına ait mühürle birlikte her sayfada yer alması, ayrıca sayfalar sı­ra numarası ile teselsül ettirilmesi gerekir. Tasdik ettirilen sayfalar bittiği takdirde, yeni sayfalar kullanılmadan önce tasdik ettirilir. Yeni tasdik ettirilen sayfaların numaralan, daha önce tasdik etti­rilmiş olan sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı son­radan tasdik ettiği sayfaların miktarını, ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik edilir.

 

 

Defter Tasdikine ait Bordroları kim tarafından düzenlenir?  Ne kadar zaman içinde, nereye gönderilir? 

 

VUK’ una göre,  yasal defterleri tasdik makamları, tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda belirtilen bilgileri, tarih sırasıyla, üçer aylık devreler halinde bordrolara kaydederek, bu bordroları 3. ayın bitiminden itibaren en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna gönderirler. Gönderilen bu bordrolarda;

 • Tasdik numarası ve tarihi;
 • Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı);
 • İşi veya mesleki;
 • Defterin nev'i;
 • Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;
 • Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi, yukarıdaki bilgileri münferit (tek)fişlerle de bildirebilirler

 

 

VUK’ nu ve TTK’ nu Açısından Defter Tasdik Çeşitleri Nelerdir?

 

VUK’ una göre, tutulması zorunlu olan defterlerin kullanılmaya başlamadan önce açılış ve yenileme tasdiklerinin yapılması zorunludur. Yenileme tasdiki, öteden beri defter tutan mükelleflerin, tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterlerini ertesi yılda da kullanmak istemeleri durumunda, bu defterleri, izleyen yılın Ocak ayı içinde  yenileme tasdiki yaptırmaların yasal bir zorunludur.

 

TTK’ una göre, bilanço ya da işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerin hem açılış hem de kapanış tasdiki yaptırması zorunludur. Açılış tasdikleri, defterler kullanılmaya başlamadan önce, kapanış tasdiki ise yevmiye defteri için, yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar,   envanter defterinin ise en geç Mart ayı sonuna kadar tamamlanarak notere kapanış tasdiki yaptırılması zorunludur.

 

Defterlerin Yasal Süresinden Sonra Tasdik Edilmesinin Veya Hiç Tasdik Edilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

 

VUK’ da Yasal defterlerin, süresinde tasdik ettirilmemesi usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirir. Yasal defterlerin, belirtilen sürenin sonundan başlayarak, bir ay içinde yapılacak tasdikler de geçerli sayılır ancak,  ikinci derecede usulsüzlük cezası gerektirmektedir.  Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin,  Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, hiç tasdik ettirilmemiş sayılır. Tasdiki zorunlu olan yasal defterlerin,  hiç tasdik ettirilmemiş olunması, birinci derecede usulsüzlük cezasını ve aynı zamanda dönem matrahının re’sen takdiri yoluna gidilmesini gerektirir.

 

Yasal Defter Tasdikinin Yenilemesi (Ara Tasdik ) Nedemektir?

 

Yasal Defterlerin, boş kalan sayfalarını, izleyen yılda da kullanmak isteyenler, Ocak ayı içinde; hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler ise bu dönemin ilk ayı içinde yasal defterlerin yeniden tasdik edilmesine, tasdikin yenilenmesi (ara tasdik) denilmektedir.

 

Defterlere Kapanış Tasdiki Yapılması Yasal bir Zorunluluk mudur? Kapanış Tasdiki Yapılmasının önemi nedir?

 

VUK’ da yasal defterlere kapanış tasdiki yaptırılması gerektiğine dair herhangi bir hüküm yoktur.  Bu nedenle kapanış tasdiki yaptırılmaması VUK yönünden re’sen takdir nedeni sayılmamaktadır. Ancak, Ticaret Kanunu açısından, kapanış tasdiki yaptırılmamış yasal defterin sahibi lehine ispat gücü kuvvetli değildir. Bu nedenle, yasal defterlerine kapanış tasdiki yaptırmayan mükelleflerin, defterlerinin kendi lehine delil olarak kabul edilmemesinden dolayı zarar görmeleri mümkündür. Kapanış tasdikinin önemi genellikle bir ticari uyuşmazlık durumunda anlaşılmakta olup TTK’ una göre tutulması zorunlu olan yasal defterlerin notere tasdik edilerek, dönem sonunda kapanış tasdiklerinin yapılması işletmeler açısından önem arz etmektedir.

 

Karar Defterinin her yıl tasdik ettirilmesi zorunlumudur?

 

Karar defteri, VUK’ una göre, tutulması ve tasdiki zorunlu olan defterler arasında sayılmamıştır. TTK’una göre ise tutulması zorunlu olan defterler arasında yer almaktadır. Karar defterinin her yıl tasdik ettirilmesi gerektiği konusunda geçmişte tartışmalar yasanmış olup bu konu daha sonra kapanmıştır. Karar defterinin tasdiki konusunda geçerli olan uygulama, kullanmaya başlamadan önce bir defa tasdik ettirip, defter sayfaları dolana ve tamamen bitene kadar bir daha tasdikine gerek olmadığı şeklindedir.  

 

Karar Defterinin Vergi İncelemeleri ve Denetimleri Açısından Önemi Nedir?

 

Tüzel kişi işletmelerin genel kurulu veya ortaklar kurulu ve yönetim kurulu tarafından alınan önemli kararlar genelde yazıya dökülür. Tüzel kişi kurumların idari organlarının almış olduğu kararları yazıldığı deftere karar defteri diyoruz. Tüzel kişi işletmelerin idari organları tarafından alınan tüm kararlar, işletme açısından ileride mutlaka mali veya iktisadi sonucu doğurmaktadır. Tüzel kişi işletmeleri ilgilendiren, iktisadi uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında veya vergi inceleme ve denetimleri esnasında karar defterinin delil olma kabiliyeti, diğer yasal defterlerden daha az olduğunu söylemek sanırım yanlış olur. Bu nedenle, karar defterlerinin tutulmasına, tasdikine ve saklanmasına en az diğer yasal defterler kadar özen gösterilmesi gerekmektedir. Karar defterlerinin en az 10 yıl süreyle muhafaza edilmesi TTK’ una göre yasal bir zorunluluktur.

 

Farklı Faaliyetlerde Bulunulması Halinde Yasal Defter Tasdiki Nasıl Olmalıdır?

Mükelleflerin, farklı adreslerde, farklı faaliyet kollarında faaliyetlerinin bulunması halinde, bu faaliyetlerin tek bir mükellefiyetle ilgili olması halinde, bütün işyerleri için bir defter tasdik ettirmeleri ve her faaliyeti bu defterin ayrı ayrı bölümlerinde izlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, farklı adreslerde, farklı konularda faaliyette bulunan mükelleflerin, farklı faaliyet kollarının da tek bir mükellefiyetle ilgili olması halinde, bu işyerlerinin her biri için ayrı defter tasdik ettirmeleri mümkün değildir (Noterler Birliği'nin 2006/52 sayılı genelgesi).

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Defter Tasdiki Nasıl Olmalıdır?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler, bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Diğer mükellefler gibi yasal defterlerini noterlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şubelerin de şube hesaplarını izleneceği yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.

 

Yasal Defterler A4 Kâğıda Tasdik Ettirilebilir mi?

Dileyen işletmeleri yasal defterlerini, A4 (210 x 297 mm) ebadında ve müteharrik sayfalara tasdik ettirmelerinde mali açıdan bir sanınca yoktur. Yasal defterlerin,  A4 kâğıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla bu kâğıtlara da defter tasdikinin yapılmasında bir sakınca bulunmadığına dair Maliye Bakanlığı özelgeleri mevcuttur.

 

Sürekli Form Şeklinde Ettirilen Yasal Defteri, Yıl İçinde A4 Kâğıda Dönüştürmek Mümkün mü?

 

Yasal süresi içinde bilgisayar sürekli formu şeklinde tasdik ettirilen yasal defterin A4 kâğıdı şeklinde değiştirilmesi mümkün değildir. Ancak, sürekli form şeklinde tasdik ettirilen yasal defter sayfalarının bitmesi halinde,  ek yasal defter tasdikinin A4 kâğıdına sıra numarası ile teselsül ettirilip tasdik ettirilip kullanılmasının mümkün olabileceği kanaatindeyim.

 

Tasdikli Yasal Defterin Arka Sayfasına Kayıt Yapılabilir mi?

Yasal defterlerinin, tasdikli sayfaların dolması halinde,  arka yüzlerine yapılan kayıtları Maliye İdaresi, kanuni deftere yapılmış geçerli bir kayıt olarak kabul etmemektedir. Bu konuda yüksek yargı da tam bir görüş birliği içinde değildir. Bu nedenle, yasal defterlerin dolması durumunda, ek defter tasdik ettirilmesinin, en akıllıca bir yol olacağı kanaatindeyiz.           

 

Yasal Defterlerin Katma Değer Vergisi Açısından Önemi Nedir?

 

Katma değer vergisi uygulamasının temel özelliği, mükelleflerin mal ve hizmet alış belgelerinde yer alan ve ödenen verginin indirim konusu yapılmasıdır. Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için verginin alış faturaları veya benzeri vesikalarda ve gümrük makbuzları üzerinde ayrıca gösterilmiş olması ve bu vesikaların yasal defterlere kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Mükelleflerin KDV. İndirim hakkını kullanabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarla ispat etmeleri ve bu belgeleri yasal defterlere kaydetmiş olmaları gerekmektedir.

 

Yasal Defterlere Kayıt Süresi Kaç Gündür?

 

VUK’ una göre mal veya alış ve satış belgelerinin en geç 10 gün içinde yasal defterlere yazılması yasal bir zorunluluktur. Muhasebe kayıtlarına alınan belgeler, mahsup fişleri halinde firma yetkililerince onaylanması halinde, 45 gün içinde yasal defterlere yazılabilir. Bilgisayar ortamına, muhasebe programlarına kayıt edilen belgelerin ve diğer işlemlerin VUK’ da belirtilen süresi içinde, yasal defterlere yazdırılması gerekmektedir.         

 

Yasal Defterlerin Saklama Süresi Ne Kadardır?

 

VUK’ una göre defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler, tuttukları yasal defterleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap döneminin sona erdiği takvim yılını izleyen yıldan itibaren beş yıldır. VUK ‘da beş yıl olan zamanaşımı süresi, defter ve belge saklama süresi ile defter ve belgelerin incelenebileceği süre olarak tam bir uyum göstermektedir. TTK’ una göre mükellefler kullandıkları yasal defter ve belgeleri on yıl geçinceye kadar saklamak zorundadır.

 

Yasal Defterlerin Beş Yıllık Saklama Süresinin İstisnası var mı?

 

VUK ‘da yasal defterleri saklama ve ibraz etme yükümlülüğü beş yıldır. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. Beş yıllık süre geçmiş olsa da bazı hallede yasal defter ve belgelerin saklamasını gerektirmekte, vergi incelenmesi yapılmak üzere talep edilmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Beş yıllık yasal defteri ve belgeleri saklama süresi dolmuş olsa da,  aşağıdaki durumların varlığı, mükelleflerin yasal defterlerini vergi incelemesine ibraz etmesini gerekli kılabilir:

 • Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşleri yapılması,
 • Geçmiş yıl zarar mahsubunda bulunulması,
 • Yatırım İndirimi istisnasından faydalanılması,
 • Tasfiyeye Girilmiş olunması,
 • İktisadi Kıymet Amortisman süresi beş yıldan uzun olması,
 • Kurum Stopajı yapılması,

 

 

Yasal Defterlerin İbraz Edilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

 

Yasal defter ve belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesinin vergi kanunlarına göre ağır yaptırımı bulunmaktadır. Yasal defterlerin inceleme elemanlarına ibraz edilmemesi, mükellefin, defter kayıtlarının görülememesi nedeniyle, bu defterlere kayıt edilen belgelerde yer alan ve indirim konusu yapılan KDV’nin reddi sonucunu doğurabilir.  Ayrıca, VUK’nun 359. Maddesine göre varlığı noter kayıtları ile tespit edilen ve tasdik edilen yasal defterlerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiği unutulmamalıdır.

 

 

 

III. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

Yasal defterler, bu defterleri tutanların iktisadi ve mali durumlarının, yasal sınırlar içinde takip edilmesine imkân sağlamaktadır. VUK’ unu açısından vergi mükelleflerinin faaliyet sonuçlarının ve bu faaliyet sonuçları üzerinden ödenen vergilerin doğruluğunun incelenmesi ve denetimine delil oluşturmaktır. TTK’ unu açısından ise işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacaklarının takip ve tespitine delil teşkil etmektedir. İşletmeler açısından, yasal defterlerin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde, zamanında tasdik ettirilmesi, tutulması ve muhafaza edilmesi, istenildiğinde ilgili kurumlara ibraz edilmesi; karşılaşılması muhtemel ağır mali yüklerin bertaraf edilmesi ve işletme sahip ve yöneticilerinin hürriyeti bağlayıcı durumlarla karşılaşılmasının önlenmesi açısından önemlidir.      

 

 

Kemal AÇIKEL                                                               

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

kemalacikel@mizandenetim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

1–) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2-)  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

3- ) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4- ) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

5-)  246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

6- ) Maliye Bakanlığı Özelgeleri


   © Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.