Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Mevzuattan Haberler
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı
2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin AÇIKLAMA
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar İlişkin Kurul Kararı
2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar İçin Finansal Raporlama Duyurusu. (14.11.2014)
Vergi Beyannamelerinin Gönderilmesine Aracılık Edilmesi işlerine ilişkin ilke Kararı
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar
Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kurul Kararı Taslak Duyurusu
  Mevzuattan Haberler  »  TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar İçin Finansal Raporlama Duyurusu. (14.11.2014)

Kamu Gözetimi Kurumu

 

TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar İçin Finansal Raporlama Duyurusu. (14.11.2014)

 

 

                TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar için Finansal Raporlama Duyurusu Kurumumuz tarafından 5/11/2014 tarihinde yayınlanan “Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi” hakkındaki duyuruda, “1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde TMS uygulama kapsamı dışında kalanlar tarafından, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve eki Tek Düzen Hesap Planının uygulanmasına devam edileceği, bunların isteklerine bağlı olarak TMS’leri de uygulayabilecekleri” belirtilmiştir.

 

                Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinin Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş olması dolayısıyla, hazırlanacak finansal tabloların “münhasıran vergi kanunlarına uygun tablolar olması gerektiği” şeklinde bazı tereddütlerin oluştuğu görülmüştür.

 

                1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde hüküm altına alındığı üzere, söz konusu düzenlemenin amacı “vergi mevzuatına uygun mali tablolar üretilmesini sağlamak” olmayıp, bilakis “bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve  sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır.” Ayrıca aynı tebliğde, yapılan düzenlemenin,

 

                                a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,

                                b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,

                                c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,

                                d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,

                                e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yönelik olduğu, yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olduğu, ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesinin işletmelerin sorumluluğunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

                Benzer şekilde, 4 Sıra No’lu MSUGT’nin 1 sıra No’lu MSUGT ile ilgili açıklamalarında, 1 sıra No’lu Tebliğ’in, vergi mevzuatı ve uygulamasından tamamen bağımsız olarak ve vergisel kaygılar ön planda tutulmaksızın hazırlanmış olduğu belirtilmiş olup, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde vergi mevzuatına kıyasen farklılık gösteren düzenlemelerin yer aldığı vurgulanmıştır.

 

                Diğer taraftan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek amacıyla bir komisyon oluşturularak konu hakkındaki çalışmalara başlanmış olup 2015 yılı içinde söz konusu direktife uygun finansal raporlamaya ilişkin çerçevenin tamamlanması planlanmaktadır.Bu itibarla, mezkur “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesinin” yürürlüğe konuluncaya kadar, TMS uygulama kapsamı dışında olanlarca Türk Ticaret Kanununa göre sunulacak finansal tablolarını yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde MSUGT hükümleriyle öngörülen amaçları sağlayacak şekilde ve söz konusu tebliğlerde yer verilen ilkelere uygun olarak hazırlamaları gerekmekte olup, vergi matrahının tespiti sırasında gerekli uyarlamaların

yapılacağı tabiidir.

 

                Duyurulur


© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.