Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Mevzuattan Haberler
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı
2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin AÇIKLAMA
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar İlişkin Kurul Kararı
2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar İçin Finansal Raporlama Duyurusu. (14.11.2014)
Vergi Beyannamelerinin Gönderilmesine Aracılık Edilmesi işlerine ilişkin ilke Kararı
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar
Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kurul Kararı Taslak Duyurusu
  Mevzuattan Haberler  »  Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kurul Kararı Taslak Duyurusu

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI TASLAĞI

 

Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar

 

Madde 1- Aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve bunlara denetçi görüşü verilir.

·         Bilanço

·         Gelir Tablosu

·         Nakit Akış Tablosu

·         Özkaynak Değişim Tablosu

 

Madde 2- Reeskont işlemleri ihtiyari olup; alacaklar ve borçlardan herhangi birinin reeskonta tabi tutulması durumunda diğeri de reeskonta tabi tutulur.

 

Madde 3- İşletmelerin, ilgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. İlk defa kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplayan işletmeler, bu yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere rastlayan kıdem tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolara yansıtır. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan bu tutarlar gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş yıllar kârları/zararları altında gösterilir.

 

Madde 4- Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için amortisman, itfa payı, vb. ayrılır.

 

Madde 5- Varlıklara ilişkin, varsa, değer düşüklüğü hesaplanır ve gerekli düzeltmeler yapılır. Bu uygulama maddi-maddi olmayan duran varlıklar için ihtiyaridir.

 

Alternatif 1 (2014 için öngörülen ihtiyari uygulama)

Madde 6- 1/1/2014 tarihi veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için konsolide finansal tablo hazırlanması ihtiyaridir. Konsolide finansal tablonun hazırlanması durumunda bağlı ortaklıklar TFRS 10 ve ilgili diğer standartlar uyarınca tam konsolidasyon yöntemine göre; iştirakler ve iş ortaklıkları ise TMS 28 ve ilgili diğer standartlar uyarınca özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir.

 

Bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı dışındaki işletmelerdeki yatırımlar, 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca hisse senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal tablolarda gösterilir.

 

Bu maddede bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı kavramları TMS’lerdeki anlamlarıyla kullanılmıştır.

 

Alternatif 2 (2014 için öngörülen zorunlu uygulama)

Madde 6- Konsolidasyon işlemleri açısından kontrol gücüne sahip olunan (sermayesinin veya oy hakkının %50 ve daha fazla olduğu durumda kontrol gücü olduğu varsayılır) işletmeler bağlı ortaklık; müşterek kontrole sahip olunan işletmeler iş ortaklığı; önemli etkiye sahip olunan işletmeler (sermayesinin ve oy hakkının %20 ve daha fazla olduğu durumda önemli etkiye sahip olduğu varsayılır) ise iştirak olarak nitelendirilir. Bağlı ortaklıklar TFRS 10’un 19-24, B86-B87 ve B92-B95 paragraflarında yer alan işlemler uygulanarak tam konsolidasyon yöntemine göre; iştirakler ve iş ortaklıkları ise TMS 28’in 26-31 ve 33-39 paragraflarında yer alan işlemler uygulanarak özkaynak yöntemine göre konsolide edilir.

 

Kontrol gücüne ve önemli etkiye sahip olunmayan işletmeler ile iş ortaklığı dışındaki yatırımlar, 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca hisse senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal tablolarda gösterilir.

 

Bağlı ortaklıkların varlık ve borçları edinme tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden değerlemeye tabi tutulmaz. Bağlı ortaklığın varlıkları, borçları ile gelirleri ve giderleri bu düzenlemedeki hükümler uygulandıktan sonra kendi finansal tablolarında yer alan değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara alınır.

 

Bağlı ortaklıkların edinim tarihinde kontrol gücü olmayan payların tutarı, bu düzenlemede yer alan hükümler çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bağlı ortaklığın kendi finansal tablolarında yer alan net aktif değerinin bu paylara düşen kısmı üzerinden hesaplanır. Edinim tarihinden sonra ise TFRS 10’un 22-24 ve B94-B96 paragrafları uygulanarak kontrol gücü olmayan payların değerinde ilave veya eksiltmeler yapılır.

 

Şerefiye tutarı ise bağlı ortaklığın edinim tarihinde ödenen bedelden bu düzenlemede yer alan hükümler çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bağlı ortaklığın kendi finansal tablolarında yer alan net aktif değerinin ana ortaklığın payına isabet eden kısmı düşülerek hesaplanır. Diğer gayri maddi varlıklar gibi şerefiye için de itfa payı ayrılır.

 

Madde 7- (1) Bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde işletmeler tarafından ilk defa uygulaması yapılan işlemlere ilişkin olarak, karşılaştırmalı sunulan geçmiş yıl finansal tablolarında gerekli düzeltmelerin yapılması ihtiyari olup buna ilişkin açıklamalara dipnotlarda yer verilir.

 

(2) Bu doğrultuda karşılaştırmalı olarak sunulan geçmiş dönem finansal tabloların konsolide finansal tabloları içermesi zorunlu değildir.

 

Madde 8- (1) Bu karar çerçevesinde yapılacak işlemlerin herhangi birinde TMS hükümlerinin uygulanması önerilmekle birlikte, başka bir mevzuata uyulması bu Karara aykırılık teşkil etmemekte olup uygulanan mevzuat dipnotlarda açıklanır.

 

(2) Mahiyeti itibarıyla benzer ve ilişkili kalemler için tercih edilen uygulamada tutarlılık esastır.

 

Madde 9- Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında uygulanır.

 

Madde 10- Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu düzenleme hükümlerini Başkan yürütür.


© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.