İç Kontrol Denetimi


GRC BAĞIMSIZ DENETİM

GRC Denetim A.Ş. 2012 yılında denetim faaliyetlerine başlamıştır. GRC Denetim, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve uluslararası normlara paralel yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.

İç Kontrol Denetimi

İç Kontrol Sistemi Tasarımı

İç kontrol; bir kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi ve çalışanlarından etkilenen ve operasyonların etkinliği ve verimliliğine, finansal raporlamanın güvenilirliğine ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyuma ilişkin makul düzeyde güvence sağlayan bir süreçtir.

İç kontrol sisteminin temel faydaları;

  • Operasyonların etkinliği sağlanır
  • Varlıklar korunur
  • Mali raporlamanın güvenilirliği sağlanır
  • Mevzuata uyum sağlanır  

Yeni TTK’da iç kontrol sisteminin yazılı olarak kurulması gerekliliği şu şekilde yer almaktadır;

“Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.”  TTK, Md. 367.

 

İç Denetim Sistemi Tasarımı

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetimin amacı, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İç denetimin faaliyet alanı;

  • İç kontrol değerlendirmeleri
  • Muhasebe-finans denetimi
  • Uyumluluk denetimi
  • Operasyonel denetim
  • Bilgi teknolojileri denetimi
  • Risk yönetimi

TTK Md. 375’te yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında finans denetimi altyapısının kurulmasına vurgu yapılmaktadır. Finans denetimi hem iç kontrol uygulamalarını kapsamakta hem de işletme finans yönetiminin etkinlik denetlemesini kapsamaktadır. Bu bağlamda kanunda vurgulanan hususlar iç denetim sisteminin bir alt unsurudur.

İç denetimin en temel faydaları;

  • Güvenilir bilgi sağlanır = Muhasebe denetimi
  • İşletme varlıkları ve kayıtları korunur = İç kontrol değerlendirmeleri
  • Verimlilik artırılır = Operasyonel denetim
  • Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır = Uyumluluk denetimi

 

İç Denetim Sistemi Kurulması

Yeni TTK ile birlikte işletmeye ait bütün bilgilerin sorumluluğu Yönetim Kurulu’na verilmektedir. Bu bağlamda Yönetim Kurul’larının sorumluluklarını yerine getirmeleri ancak etkin işleyen bir iç denetim birimi ile mümkünolacaktır.

“Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim  amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” TTK, Md. 366.


1266 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/4 Üsküdar / İSTANBUL